વેકેશન

Vivek Tailor

* * *

થોડા દિવસ ઉનાળાનું વેકેશન ભોગવીએ તો કેવું ?

જલ્દી મળીશું…

સસ્નેહ,

વિવેક

2 comments

 1. Rina’s avatar

  Happy holidays…:):)

 2. perpoto’s avatar

  શબ્દો છે શ્વાસ મારાં…

  ઉનાળાનું વેકેશન..

  શ્વાસનું વેકેશન…

  આ કેવું છે નેરેશન…

Comments are now closed.