૦૫. પ્રથમ પંક્તિ સૂચિ

પ્રથમ પંક્તિ સૂચિને કક્કાવાર ગોઠવવાનું કામ અને યોગ્ય લિન્ક આપવાનું કામ હજી અધૂરું છે. હાલ જે લિન્ક છે, એ જૂના બ્લોગની છે… થોડા સમયમાં આ કાર્ય પૂર્ણ કરવાની નેમ છે… તકલીફ બદલ ક્ષમાયાચના… દરેક કૃતિની સાથે કૃતિ લખ્યાની તારીખ છે, બ્લૉગ પર પોસ્ટ કર્યાની નહીં…

2 thoughts on “૦૫. પ્રથમ પંક્તિ સૂચિ

  1. કાવ્યસાહિત્યની દુનિયામાં આપની સાધના અદ્વિતીય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *