૦૫. પ્રથમ પંક્તિ સૂચિ

પ્રથમ પંક્તિ સૂચિને કક્કાવાર ગોઠવવાનું કામ અને યોગ્ય લિન્ક આપવાનું કામ હજી અધૂરું છે. હાલ જે લિન્ક છે, એ જૂના બ્લોગની છે… થોડા સમયમાં આ કાર્ય પૂર્ણ કરવાની નેમ છે… તકલીફ બદલ ક્ષમાયાચના… દરેક કૃતિની સાથે કૃતિ લખ્યાની તારીખ છે, બ્લૉગ પર પોસ્ટ કર્યાની નહીં…

  1. rajdhanesh’s avatar

    સરસ ગજલ ધનેશ્

    Reply

  2. mona’s avatar

    કાવ્યસાહિત્યની દુનિયામાં આપની સાધના અદ્વિતીય છે.

    Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *