બે-ચાર પળનું આપણું રોકાણ સઘળું છે


(ચઢાણ…                …બાઝ બહાદુરનો મહેલ, માંડુ, નવેમ્બર- ૦૫)

*

મારી ને તારી પ્રીતમાં જોડાણ સઘળું છે,
પાણીના બે અણુ સમું બંધાણ સઘળું છે.

જો શાંત થઈ ગયાં તો પછી કંઈ જ ના બચે,
શ્વાસોની આ ગલીમાં તો રમખાણ સઘળું છે.

લૂંટાવું તારા હાથે, એ નિશ્ચિત હતું, ઓ કાબ !
છે હાથ, છે કળા ને ધનુષ-બાણ, સઘળું છે.

ચઢતાં જે થાક લાગ્યો, ઉતરતાં ન લાગ્યો એ,
સમજાયું, દેહ શૂન્ય છે, ખેંચાણ સઘળું છે.

આગળ ખબર નથી અને પાછળ કશું નથી,
બે-ચાર પળનું આપણું રોકાણ સઘળું છે.

શબ્દોને વાવ્યા લોહીમાં તો શ્વાસ થઈ ઊગ્યા,
મારા કવનમાં કંઈ નથી, ભેલાણ સઘળું છે.

-વિવેક મનહર ટેલર

8 comments

 1. sanasheth’s avatar

  Less,but there is something!
  and u say no,still u know the furure(photo of nov-2006)

  Ghazals is very good…

 2. વિવેક’s avatar

  The mistake in date alongwith photo…. It all happens in excitement… Thanks, Sanasheth!

 3. Neha’s avatar

  શબ્દોને વાવ્યાં લોહીમાં તો શ્વાસ થઈ ઊગ્યાં,

  Excellent

 4. Nav-Sudarshak’s avatar

  Dear Dr. Vivek bhai!

  Your command over words is impressive. Though I have close contacts with medical profession, I have come across very few doctors who can write with such an ease. Keep up this good work!

 5. Deval’s avatar

  Hello Sir, sundar rachana…specially makta no sher… KAAB no sandarbh ane “BHELAN” no arth samjavava vinanti….

 6. વિવેક’s avatar

  કાબ = કાબો = લૂંટારો; કચ્છ તરફ વસતી એક લૂંટારૂ અને ચાંચિયા જાતનો માણસ.
  આ સાંભળ્યું હશે:
  સમય સમય બલવાન હૈ, નહીં મનુષ બલવાન;
  કાબે અર્જુન લૂંટિયો, વહી ધનુષ, વહી બાણ.

  ભેલાણ= બગાડ; નુક્સાન; બરબાદી. (ઢોર ખેતરમાં ઘુસી જઈ પાકને નુક્શાન કરે તે)

 7. Rina’s avatar

  awesome……and thanks for giving meanings of difficult words , helps a lot…

 8. Deval’s avatar

  Vivek sir : aapni ane Vihang Vyas ni kavitao vanchta mane ek common laagni thai chhe – mara talpadi bhasha na gyaan vishe sharam 🙁

Comments are now closed.