એક નાનકડું વેકેશન….

.

બી.એ.ની પરીક્ષાના પડઘમ વાગી રહ્યા છે એ કારણોસર એક નાનકડું વેકેશન લઈ રહ્યો છું….

 

પરીક્ષા પૂરી થાય કે તરત જ મળીશું…

 

સસ્નેહ,

 

વિવેક

3 thoughts on “એક નાનકડું વેકેશન….

  1. સફ્ળતા જરુર મલે એવી ભાવના.જલ્દી મલીયે .

Comments are closed.