એક નાનકડું વેકેશન….

.

બી.એ.ની પરીક્ષાના પડઘમ વાગી રહ્યા છે એ કારણોસર એક નાનકડું વેકેશન લઈ રહ્યો છું….

 

પરીક્ષા પૂરી થાય કે તરત જ મળીશું…

 

સસ્નેહ,

 

વિવેક

3 comments

  1. Rina’s avatar

    All the best… ઃ)

  2. Rekha Shukla’s avatar

    બેસ્ટ લક

  3. jAYANT SHAH’s avatar

    સફ્ળતા જરુર મલે એવી ભાવના.જલ્દી મલીયે .

Comments are now closed.