રેતશીશી

road by Vivek Tailor
(માઇલોના માઇલ મારી અંદર….   …નામેરી, આસામ, ૨૦૧૦)

*

આપણે મળ્યાં ત્યારથી,
તેં કહ્યું,
તું મને માપ્યા કરે છે
માપ્યા કરે છે
માપ્યા જ કરે છે.
શું શું માપ્યું કહે તો…
મારી અંદર કેટલા રસ્તાઓ છે એ ?
કે એક એક રસ્તામાં કેટલી સદીઓ પથરાયેલી છે એ ?
એક એક સદીમાંથી કેટલી નદી પસાર થાય છે એ ?
એક એક નદીમાં થઈને કેટલા માઇલો રેલાતા રહે છે એ ?
એક એક માઇલમાં કેટલા સગપણ વેરાયાં છે એ ?
એક એક સગપણમાં કેટલી ક્ષણો શ્વાસ લે છે એ ?
એક એક ક્ષણમાં હું કેટલો ઢોળાયો છું એ ?
બોલ તો…
પણ શું તને ખબર પડી
કે
તારી માપવાની વ્યસ્તતા દરમિયાન
આપણી જિંદગીના હાથમાંથી કેટલાક ટુકડા
રેતીની જેમ ગરી પડ્યા…
ગરી ગયેલી એ રેતીને
ઊલટાવીને
ફરી હાથમાં લાવી શકાય
એવી કોઈ રેતશીશી
માપતી વખતે તને મારામાં જડી હતી ?

– વિવેક મનહર ટેલર
(૧૧-૦૮-૨૦૧૪)

*

sand by Vivek Tailor
(રેત પર લખ્યું છે તારું નામ….                     …નામેરી, આસામ, ૨૦૧૦)

10 thoughts on “રેતશીશી

 1. તારી માપવાની વ્યસ્તતા દરમિયાન
  આપણી જિંદગીના હાથમાંથી કેટલાક ટુકડા
  રેતીની જેમ ગરી પડ્યા…
  ગરી ગયેલી એ રેતીને
  ઊલટાવીને
  ફરી હાથમાં લાવી શકાય
  એવી કોઈ રેતશીશી
  માપતી વખતે તને મારામાં જડી હતી ?

  aahhh

 2. એક એક ક્ષણમાં હું કેટલો ઢોળાયો છું એ ?
  બોલ તો…ગરી ગયેલી એ રેતીને
  ઊલટાવીને ..ફરી હાથમાં લાવી શકાય
  એવી કોઈ રેતશીશી !!!વાહ વાહ !! સરસ રચના

 3. એક એક ક્ષણમાં હું કેટલો ઢોળાયો છું એ ?
  બોલ તો…
  પણ શું તને ખબર પડી

  સુંદર કવિતા …વાચતા જ આહ ના નીકળે તો જ નવાઈ ઃ)

 4. ગરી ગયેલી એ રેતીને
  ઊલટાવીને
  ફરી હાથમાં લાવી શકાય
  એવી કોઈ રેતશીશી
  માપતી વખતે તને મારામાં જડી હતી ?
  વાહ કવિ…!

 5. રેતશીશી કાળની કેવી અજબ ભ્રમણા
  મૃગજળો થઇ કેટલા સરકી જતાં શમણાં
  આપણી જિંદગીના હાથમાંથી કેટલાક ટુકડા
  રેતીની જેમ ગરી પડ્યા…
  ગરી ગયેલી એ રેતીને
  ઊલટાવીને
  ફરી હાથમાં લાવી શકાય
  એવી કોઈ રેતશીશી
  માપતી વખતે તને મારામાં જડી હતી ?
  ખૂબ સરસ

Comments are closed.