કોરું-કોરું

three musketeers by Vivek Tailor
થ્રી મસ્કેટિઅર્સ…. ……નામેરી, આસામ, નવે-૨૦૧૦)

*

ભીતર બધું જ કોરું-કોરું.
જો કે
મારી
છત્રી પર
I love monsoon
લખેલું છે.

– વિવેક મનહર ટેલર

(૧૧-૦૭-૨૦૧૪)

 

by Vivek Tailor
(ઉઈ મા….. …..આસામ, નવે-૨૦૧૦)

8 thoughts on “કોરું-કોરું

 1. બહુ જ ઓછા શબ્દમાં એક આખી વેદનાને છતી કરી દીધી છે…. બહુ જ ગમ્યું આ અછાંદસ!

 2. ભીતર બધું જ કોરું-કોરું.
  જો કે
  મારી
  છત્રી પર
  I love monsoon
  લખેલું છે.
  સરસ
  યાદ
  પણ ઘૂઘવાતા ઉદધિના ભીતર
  જે
  કોરું કોરું તરફડે,
  એને તમે શું કહેશો ?

Comments are closed.