મુક્તક

લીમડાની ડાળ પર ઝૂલ્યા પછી,
આગળા ઉંમરના સૌ ખૂલ્યા પછી;
બાષ્પ શબ્દો, શ્વાસ ધુમ્મસ થ્યા પછી,
હું તને પામું મને ભૂલ્યા પછી !

ડૉ.વિવેક મનહર ટેલર

10 thoughts on “મુક્તક

 1. Please link my site to your;
  I plan to make all yuor blogs publicise this sept. in USA;
  We have a sammelan in Washington DC;
  i am on the committee of Guj. Lit Academy of America;
  Chandurakant

 2. Vivek
  very well idea of ur mind.well i am also vivek from surat.but was very happy to read ur gazale.and from now on i will read at least twice a week bcos i love reading.it is my the best hobby.can u e-meil me,on “nz_vivek@yahoo.co.nz”,if u write anything new?
  From
  Vivek Desai
  New-Zealand

 3. સ્નેહિશ્રી વિવેકભાઈ ટેલર,
  નમસ્તે.
  તમારી વેબ સાઈટ મળી છે હવે ફરીથી આપને મળવાનું થશે.
  અભિનંદન આપના ગુજરાતી વેબ સાઈટ માટે
  આવજો.
  કાંતિલાલ પરમાર
  હીચીન

 4. જય શ્રી કૃષ્ણ.
  વિવેકભાઇ,
  મળજો જરુર
  મેઇલ અને મોબાઇલ દવારા.
  આવજો.
  રામ રામ…

 5. હું તને પામું મને ભૂલ્યા પછી !

Comments are closed.