રજાની મજા….

સાઇટમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ઊભી થયેલી તકનિકી સમસ્યાઓનું મૂળ શોધવા અને શક્ય બને તો સુધારો કરવા માટે હાલ પૂરતું એક નાનકડું વેકેશન…

મળતા રહીશું…. શબ્દોના રસ્તે !

સસ્નેહ,

આપનો જ,

વિવેક

3 thoughts on “રજાની મજા….

  1. ભૂખ્યા રહ્યા હોઈએ એવુ લાગે છે.

Comments are closed.