રજાની મજા….

સાઇટમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ઊભી થયેલી તકનિકી સમસ્યાઓનું મૂળ શોધવા અને શક્ય બને તો સુધારો કરવા માટે હાલ પૂરતું એક નાનકડું વેકેશન…

મળતા રહીશું…. શબ્દોના રસ્તે !

સસ્નેહ,

આપનો જ,

વિવેક

3 comments

  1. Rina’s avatar

    ઃ(ઃ(

  2. rajesh mahant’s avatar

    જેમ બને એમ જલદિ

  3. Nitin Desai’s avatar

    ભૂખ્યા રહ્યા હોઈએ એવુ લાગે છે.

Comments are now closed.