એક શમણું પાછું પડતું મૂકું છું

(કવિ, ફેબ્રુઆરી,2007ના અંકમાં પ્રગટ થયેલી આ ગઝલ આપ અગાઉ આ બ્લોગ પર માણી ચૂક્યા છો.)

2 comments

  1. paresh’s avatar

    bhagavan kare ke tamne roz navu sapanu ave and amane avi nice kavita male…thx sir

  2. Neela Kadakia’s avatar

    શમણા સાથે શબ્દો પણ વણાઈ ગયા છે ને!

Comments are now closed.